Διερεύνηση των

παρεχόμενων υπηρεσιών

Λογοθεραπείας σε παιδιά

με Σύνθετες Διαταραχές

Επικοινωνίας

Σε συνεργασία με τη Δρ Ηλιάδα Πάμπουλου Λέκτορα Λογοθεραπείας και Ειδικό σε θέματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, το εργαστήριο ανέπτυξε έρευνα για τη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι Λογοθεραπευτές με τα άτομα με Περιορισμένη ή Καθόλου Λεκτική Επικοινωνία. Σκοπός είναι αφενός να περιγραφούν οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και αφετέρου να αναπτυχθούν εισηγήσεις τόσο για βελτιώσεις που αφορούν την περιεκτική αξιολόγηση των ατόμων αλλά και τη κατάλληλη παρέμβαση στο επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.